Österlen för ornitologer

Till Österlen reser ornitologer från hela värden för att utforska det rika fågellivet.

Fågelparadis Fyledalen

Foto: Hanseric Jonsgården

Fyledalen ligger ”dold” väster om vägen mellan Sjöbo och Tomelilla. Dalgången är upp till flera hundra meter bred på sina ställen och runt femtio meter djup. Det skapar förutsättningar för ovanlig flora och fauna. Mest känd är dalen för sitt fågelliv, klassad närmast som ett ”guldställe” i fågelkretsar. Dalen är både ”lättspanad” och lättillgänglig med korta avstånd från bilparkeringarna till skådeplatserna. Alla nivåer av fågelskådare kan få kryss i sina kalendrar för både vanliga och ovanliga fågelarter året runt.

Fyledalen är lättvandrad. Där finns skogsvägar där chansen att se vilt är stor, liksom vägar i reservaten. Åns gamla, slingrande lopp har återställts på en sträcka och den sällsynta målarmusslan har inplanterats. Naturen är omväxlande med betesmarker och skog med ån som ett självklart riktmärke.

Dalen är lätt att nå med bil från flera håll, det finns flera parkeringsplatser där en vandringstur kan börja och sluta. Från söder kör man via Högestad eller Benestad. Från nordost via Stenby eller Eriksdal. Från väster via Eriksdal, Eneborg eller Sölvestad – Baldringe. Kör försiktigt på vägarna, det finns mycket vilt i området.

Rovfågel ser du bäst vid det gamla tegelbruket som du når via vägen som är skyltad Stenby från väg 19. Fåglarna seglar gärna i uppvindarna som branterna i dalsidan skapar. Ett annat bra ställe är Ekebjär där vägen norr om Lyckås kommer ut ur skogen, avtag mot Högestad från väg 19 Där finns också en bra parkering. Lite mer åt sydost vid Benestads backar syns rovfåglarna också ofta sväva i lufthavet vid sluttningarna.

Svart stork och sommargylling ses regelbundet i dalen. Likaså den lysande blå kungsfiskaren som fiskar i ån. Strömstaren övervintrar gärna vid de isfria forsarna och under sin flytt stannar forsärlan till för att fylla på hullet. Bergfink och varfågeln är andra gäster i dalen. På senhöst och vinter stannar gärna steglitsen i dalen, speciellt år med god tillgång på bokollon.

Vintertid är dalen en av de bästa platserna i Norra Europa för att se rovfågel. Många danskar och tyskar reser hit för att titta på rovfågel. Havsörn kommer ner från ostkusten eftersom det är gott om vilt att jaga i det många gånger snöfattiga vinterskåne.  Kungsörn finns året om men antalet ökar på vintern då artfränder från norr väljer att övervintra här. Vanliga är också ormvråk, tornfalk, fjällvråk och så förstås gladan, Tomelillas kommunfågel som är så typisk för bygden att den seglar på kommunloggan sedan 2002. Skrikörn, kejsarörn och stäppörn är andra rovfåglar som siktats i dalen under åren.

Området är oexploaterat så du får ta med mat i ryggsäck eller picknickkorg. Ute smakar all mat bra efter några timmars naturupplevelser och godare kaffe än skogskaffe finns helt enkelt inte.

Hanseric Jonsgården

Havsnära fågelskådning - Kåseberga och Sandhammaren

Mellan Löderups strandbad och Mälarhusen ligger ett av Sveriges största och mest värdefulla kustdynområden, skyddat genom naturreservaten Hagestad i väster och Sandhammaren i öster.

Norr om dessa ligger Backåkra naturreservat. De tre reservaten bildar ett vidsträckt landskap med unika värden.

Backåkra, som rymmer forne generalsekreteraren i FN Dag Hammarskjölds gård och meditationsplats, är efter långvarig betesdrift hemvist för unik blomsterprakt. Hagestad och Sandhammaren består utöver dynlandskapet av lågvuxen ekskog, så kallad krattskog, tallplantering och ljunghed.

Området är också hemvist för ett stort antal fågelarter. Både Kåseberga och Sandhammaren är kända observationsplatser bland fågelintresserade i Sverige. Fågelsträcken när fåglarna flyttar, framför allt på höst och vår är imponerande och räknas till de bästa i Europa.

På våren kan ejdersträcken mot norr synas redan i april men det är i maj de allra flesta arterna flyttar. På sommaren kan ejdern ses sträcka söderut redan i juni och många av tärnorna i juli, men under perioden mellan augusti till oktober flyttar merparten av de andra arterna.
Passa på när det väntas kallt väder längre norrut, då drar flyttsträcken igång och gärna ska det blåsa från ost, då kan man vara så gott som säker på att se flyttande sjöfågel. Det är en imponerande syn när hundratals och ibland tusentals fåglar sveper förbi till havs i mer eller mindre ordnade formationer. De går ofta inom synhåll från stranden men en kikare hjälper dig att se ännu bättre. Och fort går det, ejdern kan med rätta vindar blåsa förbi i motorvägsfart, 110 kilometer i timmen.

Vingar på webben

Är du intresserad av fåglar och fågelskådning kan du hitta mycket intressant på webbsidan www.faglarosterlen.se driven av ornitolog Magnus Ullman. Magnus anordnar också guidade fågelskådningar vid flera tillfällen under året.